โชว์วิทยาการหม่อนไหม

444

กรมหม่อนไหมโชว์วิทยาการหม่อนไหมและเกษตรสมัยใหม่

วันที่ 4 มีนาคม 2565 นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม พร้อมด้วย นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม นายวิศิษฐ์ ไฝจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 3 จังหวัดขอนแก่น และนางสาวจิราลักษณ์ ปรีดี ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ตลอดจนผู้แทนส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง แสดงนิทรรรศการหม่อนไหมและวิทยาการเกษตรสมัยใหม่ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น

ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตรานกยูงพระราชทาน หนังสือเฉลิมราชพัสตรา ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ และขอนแก่นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่

สำหรับนิทรรศการด้านหม่อนไหมและด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจำนวน 4 ฐานการเรียนรู้ ประกอบด้วย นิทรรศการต้นน้ำเกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การปรับปรุงบำรุงดิน หม่อนพืชอาหารสัตว์ การเลี้ยงจิ้งหรีดด้วยใบหม่อน จิ้งหรีดแปรรูป และการเพาะเห็ดจากกิ่งหม่อน นิทรรศการกลางน้ำเกี่ยวกับการสาวไหม การฟอกย้อมสีเส้นไหมด้วยวัสดุธรรมชาติ การมัดหมี่และทอผ้าไหมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการซื้อขายรังไหมในระบบเกษตรพันธสัญญา นิทรรศการปลายน้ำกี่ยวกับการตรวจสอบรับรองผ้าไหมมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน และนิทรรศการรวมผลงานเด่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดขอนแก่นตามนโยบายเกษตรแปลงใหญ่และตลาดนำการผลิต

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากหม่อนและไหม ตลอดจนสินค้าเด่นจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร และผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ศึกษาดูงานเป็นอย่างมาก

กรมหม่อนไหม ข่าว