หารือเเนวทางการปฏิบัติงาน

558

มกอช. หารือเเนวทางการปฏิบัติงานระหว่าง มกอช. และมูลนิธิโครงการหลวง

วันที่ 7 มีนาคม 2565 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ประชุมหารือร่วมกับ ดร.อัญชัญ ชมภูพวง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมคณะ ซึ่งประกอบด้วย ดร.เพชรดา อยู่สุข รองผู้อำนวยการสถาบันด้านการพัฒนา นางประไพพรรณ ขันแก้ว หัวหน้าแผนกงานระบบประกันคุณภาพ นายมาโนช ปราครุฑ หัวหน้าแผนกงานคัดบรรจุ และนางสาวดวงดาว กันทะรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมและพัฒนา 5 (สวพส.) ในเรื่อง การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และมูลนิธิโครงการหลวง โดยมี นางสาวศุทธินี อินทรกำแหง ผู้อำนวยการกองรับรองมาตรฐาน นางศศิวิมล ทับแย้ม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยพืช นางสาวมณีพร สังขะรมย์ รักษาการผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐาน นายนราธิป คุ้มรักษ์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ นางสาวรุจิเรข น้อยเสงี่ยม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นายสุเมธี สินหยกแดง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมหารือด้วย ณ สำนักงานมูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมหารือ มีประเด็นที่สำคัญ เรื่องของความร่วมมือและการดำเนินงานตามโครงการ supplier audit ประจำปีงบประมาณ 2565 – 2570  และความคืบหน้าการจัดทำ Certification Scheme และมาตรฐานการรับรองผลิตภัณฑ์ รวมถึงแนวทางการแสดงเครื่องหมาย Q บนผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว