ตรวจเยี่ยมการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี

318

กรมหม่อนไหมตรวจเยี่ยมการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี

อธิบดีกรมหม่อนไหมตรวจเยี่ยมการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี การตรวจสอบคุณภาพรังไหมและเส้นไหม และการปรับปรุงเครื่องควบตีเกลียวเส้นไหมในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา

นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ตรวจเยี่ยมโครงการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี โครงการตรวจสอบคุณภาพรังไหมเส้นไหม และโครงการปรับปรุงเครื่องควบตีเกลียวเส้นไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นภารกิจหลักของกรมหม่อนไหมในการบริการเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ทั้งนี้ การผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปีงบประมาณ 2565 เกษตรกรในพื้นที่มีความต้องการไข่ไหม จำนวน 18,000 แผ่น ซึ่งศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา มีเป้าหมายการผลิต จำนวน 12,000 แผ่น จึงเร่งดำเนินการปรับปรุงโรงเลี้ยงไหมให้เหมาะสม และปลูกหม่อนเพิ่มให้มีปริมาณเพียงพอต่อการเลี้ยงไหมตามความต้องการของเกษตรกร

นอกจากนี้ อธิบดีกรมหม่อนไหมได้ตรวจเยี่ยมโครงการตรวจสอบคุณภาพรังไหมและเส้นไหม ซึ่งเป็นโครงการที่จัดเตรียมเครื่องจักรและเครื่องมือต่างๆ สำหรับตรวจสอบคุณภาพรังไหม คุณภาพเส้นไหมให้แก่ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งห้องเครื่องทดสอบรังไหมอัตโนมัติ ห้องทดสอบความเหนียวของเส้นไหม ห้องปฏิบัติการตรวจสอบความสม่ำเสมอ ความสะอาดความเรียบและขนาดเส้นไหมดิบ ห้องทดสอบคุณภาพรังไหม และห้องเครื่องอบผงแห้งแบบพ่นฝอย ที่สามารถทำเซริซินผง และสีผงได้ จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยมโรงสาวไหมและควบตีเกลียว ที่กำลังจะมีการปรับปรุงให้สามารถเพิ่มคุณภาพเส้นไหมให้มีคุณภาพมากขึ้น และเกษตรกรผู้ใช้เส้นไหมสามารถนำไปใช้ทอผ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรมหม่อนไหม ข่าว