ติดตามความก้าวหน้าศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น

215

รองอธิบดีกรมหม่อนไหมติดตามความก้าวหน้าผลดำเนินงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น

วันที่ 18 มิถุนายน 2565 นายวัชรพงษ์ แก้วหอม รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามความคืบหน้าการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีและพันธุ์หม่อน เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกร ตลอดจนตรวจสอบความพร้อมใช้งานของโรงเลี้ยงไหม ห้องเย็นเก็บไข่ไหม และระบบเครื่องทำความเย็นของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้การเลี้ยงไหมและการเก็บรักษาไข่ไหมได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ห้องเย็นเก็บไข่ไหมที่ได้มาตรฐานจะสามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่าง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไข่ไหมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น มีการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและกาฬสินธุ์ ในปี 2565 มีเป้าการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีจำนวน 6,890 แผ่น จากการเลี้ยงไหม 6 รุ่นต่อปี ซึ่งการดูแลรักษา ตรวจสอบอาคารห้องเย็นเก็บไข่ไหมและระบบเครื่องทำความเย็นให้พร้อมใช้และมีประสิทธิภาพ จะสามารถทำให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น มีห้องเย็นเก็บไข่ไหม ห้องกกไข่ไหมที่ได้มาตรฐาน สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างได้ตามที่กำหนด เพื่อให้บริการไข่ไหมพันธุ์ดีแก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการในทุกฤดูกาล.

กรมหม่อนไหม ข่าว