ประชุมขับเคลื่อนการระบบโลจิสติกส์การเกษตร

1,062

มกอช.ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายครรชิต สุขเสถียร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ครั้งที่ 5/2563 โดยมี นายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ โลจิสติกส์การเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการฯ ทั้ง 3 คณะ ได้แก่

  1. คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรอุตสาหกรรม
  2. คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบกระจายและขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของไทย
  3. คณะทำงานโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรชุมชน เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตรระดับจังหวัด รวมทั้งเพื่อพิจารณาการขอเพิ่มอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบกระจายและขนส่งสินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจของไทย และแนวทางการจัดทำโครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร ปี 2564 – 2565

โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สมาพันธ์ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มูลนิธิสถาบันโลจิสติกส์แห่งเอเชีย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว