เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในการดำเนินงานฯ

341

มกอช. เปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานและเสริมสร้างความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้ การรับสินบน หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ส่งเสริมการบริหารราชการและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้สาธารณชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการสร้างค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ให้มีวัฒนธรรมและจิตสำนึกในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร

โอกาสนี้ เลขาธิการ มกอช. ได้นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ มกอช. กล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เพื่อต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ และไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ตามนโยบาย No Gift Policy โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ มกอช. เข้าร่วมฯ ณ ห้องประชุม 511 อาคาร 5 มกอช.

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ข่าว